Schůzka s poskytnutím zpětné vazby

Vysvětli svému týmu, že je požádáš o pomoc ohledně svého zlepšování a že potřebuješ jejich pomoc kvůli lepšímu vedení týmu.

Sejdi se s členy svého týmu (s každým zvlášť) při osobním rozhovoru, který bude trvat nejméně půl hodiny, a požádej je, ať odpoví na otázky dotazníku, který přikládáme a který ti pomůže doplnit matrici.

O matrici přemýšlej a vyplňuj ji individuálně již před rozhovorem. Potom matrici reviduj s každým členem týmu a doplňuj s jejich pomocí. Během schůzky matrici před sebou mít nemusíš.

Nech kolegu mluvit. Snaž se ho nepřerušovat. Pokládej mnoho otázek. Povzbuzuj ho, ať mluví dál. Nehádej se ani se neomlouvej, hledáš informace pro své zlepšení.

Dotazník a matrici mu nedávej k vyplnění – pokládej otázky a zaznamenávej si odpovědi.

Toto cvičení je příležitost k posílení komunikace mezi tvým týmem a tebou. Umožní ti získat mnoho důležitých a užitečných informací pro vlastní zlepšení. Pamatuj, že nikdo nemá pravdu, každý má svůj pohled a své vnímání. Tvým cílem je poznat tým lépe a především poznat lépe, jaký/á jsi ty (v očích tvého týmu).

Důrazně ti doporučujeme toto cvičení udělat: Překvapí tě, jak tě vnímají, získáš obrovské množství informací o věcech, které jsi nevěděl/a, a pomůže zlepšit vztahy, motivaci a soudržnost týmu.

 

Dotazník

  • Jaké si myslíš, že jsou moje silné stránky jako manažera týmu?
  • Co opakovaně dělám a tobě se to nelíbí, nebo co si myslíš, že bych měl/a dělat jinak? Jak myslíš, že bych to měl/a dělat?
  • Myslíš, že nějaké moje chování nebo projevy mohou mít na tým negativní dopad? Jaký? Co bys mi poradil?
  • Co bych jako koordinátor měl/a dělat pro zlepšení efektivnosti týmu?
  • Existují v práci našeho týmu neúčinné procesy, kvůli kterým ztrácíme čas, které by se mohly zlepšit, které by se mohly zjednodušit…? Jak bys je zlepšil?
  • Co bys chtěl, abych dělal/a častěji, aby ses cítil lépe, pohodlněji, efektivněji…?

 

Pokyny pro používání matrice

1. Jaký/á jsem?

V tomto bodě zodpovědně přemýšlej o svých vlastnostech. Jsi nervózní, perfekcionista, pasivní, náročný, agresivní, klidný, důvěřivý, pochybovačný, pevný…?
Snaž se najít soubor vlastností, o kterých si myslíš, že určují tvou osobnost.
Každá z těchto vlastností musí být uvedená na zvláštním řádku.

 

2. Chování

U každé vlastnosti uvažuj o svém chování souvisejícím s touto vlastností. Musí to být chování konkrétní a pozorovatelné.

Například jestliže jsi perfekcionista, některé tvoje projevy by mohly být: Nikdy neděkuješ ostatním za jejich práci, příliš kontroluješ členy týmu, opravuješ nedůležité věci (protože nejsou udělané tak, jak bys je udělal/a ty, ačkoliv jsou správně) a podobně. Jestliže nějaká vlastnost vede k více než jednomu chování, přidej další řádek, ať můžeš informace pohodlně zaznamenávat.

 

3. Jeho názor

Do tohoto oddílu zaznamenáš názor svého spolupracovníka na specifické chování. Nediv se, jestliže nebude sdílet tvůj názor nebo jestli si tohoto konkrétního chování nevšiml. Není to cvičení na správně/špatně. Je to příležitost k rozhovoru s týmem a získání jejich postřehů.
Realita je relativní. Vždy jsou tři reality: jeho realita, tvoje realita a realita. Skutečně důležité je, jak je každý vnímá. Ujisti se, že je znáš a chápeš.

 

4. Jak si myslím, že se jich to dotýká?

Jak si myslíš, že se toto chování dotýká konkrétně této osoby?
Každého člena tvého týmu ovlivňuje tvoje osobnost a chování jinak. Proto je důležité toto cvičení provést se všemi členy tvého týmu.

Stejné osobnostní rysy a stejné chování bude mít na každého člena týmu jiný účinek. V některých případech může být stejné chování pro jednoho člena týmu velmi prospěšné, zatímco pro jiného škodlivé. To závisí na jejich rysech osobnosti.
Například pokud jsi nervózní nebo temperamentní člověk, může se ti stát, že budeš mluvit velmi důrazně. Takové chování není samo o sobě dobré ani špatné. Ale bude mít dopad na ostatní.
V některých lidech může vyvolat zakřiknutost nebo nejistotu, zatímco v jiných vzbudí nadšení.

 

5. Jak ho to ovlivňuje?

Požádej ho, ať ti vysvětlí, jak vnímá tvé chování, jak ho cítí a jak se ho dotýká.
I odpovědi na tuto otázku budou pro tebe překvapivé. Znovu narazíš na neuvěřitelné způsoby interpretace reality.

 

6. Co můžeme dělat, abychom to umocnili nebo zmírnili?

Pro každé chování, které kolega vnímá pozitivně, najděte společně akce, které přispějí k umocnění tohoto pozitivního účinku.
Pokud je účinek negativní, hledejte společně způsob, jak se tomuto účinku vyhnout, nebo ho aspoň zmírnit.

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: K akcím, na kterých jste se shodli, se v zásadě zavazuješ. Musejí cítit, že se skutečně snažíš zlepšit ty věci, k jejichž zlepšení ses zavázal/a. Pokud to neuděláš, budou cítit, že tento typ rozhovoru nemá smysl, a v budoucnu na tvém osobním zlepšování nebudou spolupracovat.

Pro dokončení lekce slož test.
Schůzky s poskytnutím zpětné vazby slouží k řešení problémů, které mají členové tvého týmu
Schůzky s poskytnutím zpětné vazby slouží k podpoření komunikace a získání informací
Schůzky s poskytnutím zpětné vazby slouží ke sdílení, jak vnímáš členy týmu.
Schůzky s poskytnutím zpětné vazby se musí skládat z otázek a stručných a přesných odpovědí
Schůzky s poskytnutím zpětné vazby se musí skládat z otázek připravených ve tvých poznámkách ke schůzce, ale s možností svobodně odpovídat
Při schůzce s poskytnutím zpětné vazby se nesmíš držet scénáře a musíš klást otázky, jaké potřebuješ, abys získal/a všechny informace
Odeslat odpovědi
Zdá se, že ses dopustil/a nějakých chyb. Měl/a by sis své odpovědi zkontrolovat.
Gratulujeme! Dokončil/a jsi lekci!