Jak vést brainstorming


Brainstorming je technika generování nápadů. Spočívá ve schůzce, při níž tým lidí spolupracuje při generování nápadů na zlepšení procesu, vyřešení problému, dosažení cíle…

Zde jsou doporučení k účinnému řízení takové schůzky:

 • Urči konkrétní cíl schůzky.
 • Oznam tento cíl účastníkům několik dní před schůzkou.
 • Zorganizuj schůzku na neobvyklém místě: Chceš, aby kontext podpořil generování jiných nápadů než obvykle. Najdi jiný sál, jdi ven z kanceláře, jdi do parku, do hotelu, do jiné budovy… ať je to místo, kde se budete cítit pohodlně, bez přerušování, takzvaně „odpojení“.
 • Posaď lidi do kroužku: Pokud to jde, vyhni se stolům, odstraň fyzické bariéry mezi lidmi.
 • Svolej 5–8 lidí: Větší počet se těžko řídí, menší nevyprovokuje při generování nápadů synergii.
 • Pamatuj na pravidla brainstormingu: Nepřerušuje se, nápady se neposuzují, všechny nápady jsou dobré, jakýkoliv nápad je vítaný.
 • Stanov cílový počet nápadů: 50, 100, 150… – takový počet donutí tým, aby opustil svou komfortní zónu. Nejlepší a nejoriginálnější nápady se začnou objevovat po vyčerpání těch nejevidentnějších. Musíš svůj tým dotlačit tak daleko, až se bude zdát, že už žádné nápady nemají. V tomto okamžiku se projeví skutečná kreativita.
 • Schůzka má být krátká: 15 až 30 minut. Musí být dynamická, rychlá, energická. Někdy budeš potřebovat víc času, ale ujisti se, že se dynamika nezpomaluje a zájem neklesá.
 • Schůzka má být zábavná: Smysl pro humor a uvolnění vyvolané pobavením jsou mocní spojenci kreativity.
 • Jmenuj moderátora, který bude schůzku řídit: Musí zajistit, aby se zúčastnili všichni, aby se žádný nápad nezpochybňoval ani nekritizoval, aby se zaznamenaly všechny nápady, které vzniknou, a aby se dosáhlo cílového počtu nápadů.
 • Používej tabuli, panel, promítačku… – je zásadní, aby jednotlivé nápady byly všem na očích a první tak posloužily jako katalyzátor a inspirace pro ty následující.
 • Zaznamenejte VŠECHNY nápady: Nediskutuje se o nich, nekritizují se, všechny jsou v první části procesu cenné. Všechny se zaznamenají tak, aby je tým měl na očích.
 • Nedovol hodnocení nápadů: Všechny jsou dobré. Poděkuj za každý nápad.
 • Jmenuj zapisovatele: osobu, která musí zajistit, aby každý vytvořený nápad byl zaznamenán v dokumentu.
 • Až skončí fáze generování nápadů, roztřiďte je do skupin a věnujte nějaký čas přemýšlení, jak by se daly kombinovat. V mnoha případech vzejdou nejlepší nápady z kombinace zdánlivě nesouvisejících představ.
 • Až na konci procesu je čas na hodnocení nápadů a přijímání rozhodnutí.
 • Po schůzce sdílej seznam nápadů.

Karta pro řízení brainstormingu

Pro dokončení lekce slož test.
Optimální počet účastníků brainstormingu je 2 až 5 lidí
Optimální počet účastníků brainstormingu je 5 až 8 lidí
Optimální počet účastníků brainstormingu je 7 až 12 lidí
Čím víc lidí může navrhovat nápady, tím lépe
Při brainstormingu je třeba prodiskutovat nápady, jak se budou postupně objevovat
Při brainstormingu je třeba pracovat s 10 nebo 20 nápady a dát jim náležitou formu
Brainstorming musí mít jasně stanovenou délku
Musíš se snažit, aby se účastníci brainstormingu cítili příjemně a mohli díky tomu volně mluvit
Nesmíš lidi nechat říkat cokoliv. Soustřeď jejich pozornost, je-li třeba
Nikdy nesmíš určovat minimální počet nápadů, aby se tým necítil pod tlakem
Odeslat odpovědi
Zdá se, že ses dopustil/a nějakých chyb. Měl/a by sis své odpovědi zkontrolovat.
Gratulujeme! Dokončil/a jsi lekci!